Select Page

ACE ERP Έκδοση 2017.1

Έκδοση 2017-03-07 – v2017.1

ACE ERP eCM – Γενικά

 • Διορθώσεις και βελτιώσεις στις λεζάντες των οθονών του προγράμματος. Όλες οι οθόνες στοιχείων του έργου (πχ λογαριασμοί, άρθρα κλπ.) αναγράφουν πλέον τον κωδικό του έργου μέσα σε [ ]. Επίσης οι οθόνες προεπισκόπησης των εκτυπώσεων αναγράφουν επιπλέον και τον τίτλο της εκτύπωσης.
 • Σε όλες τις οθόνες των προϋπολογισμών (Μελέτη, Κατασκευή, Λογαριασμοί, ΑΠΕ, Αναθεώρηση, Επιμετρήσεις, ΠΚΤΜΝΕ, ΣΑΥ, ΦΑΥ), απενεργοποιήθηκε η δυνατότητα ταξινόμησης των εργασιών με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από τα βέλη του πλοηγού, καθώς και η δυνατότητα φιλτραρίσματος των εγγραφών.
 • Η μορφοποίηση εμφάνισης των ποσοτήτων στους προϋπολογισμούς και άλλες λίστες εργασιών τροποποιήθηκε ώστε να φαίνεται το διαχωριστικό χιλιάδων (.), αν απαιτείται.
 • Προστέθηκαν οριζόντια και κάθετα scroll bars στις υποσελίδες Υπογραφές και Παρακολούθηση ΔΕ της καρτέλας του έργου.
 • Το μήκος του πεδίου της διαδρομής αρχείου των σχετικών εγγράφων είναι πλέον απεριόριστο.
 • Σε ορισμένες βάσεις δεδομένων έλειπαν κείμενα – περιγραφές από έργα, λογαριασμούς κλπ. Οι βάσεις αυτές διορθώνονται αυτόματα με την αναβάθμιση και, επιπλέον, στις οθόνες Καρτέλες έργων και Δένδρο έργων προστέθηκε διαδικασία ενημέρωσης των κειμένων όλων των έργων.
 • Δεν ήταν δυνατή η εισαγωγή σε βάση εξωτερικών αρχείων έργων (*.prj) τα οποία είχαν είτε (a) Πόλη με ΤΚ που υπήρχε πάνω από μία φορά στη βιβλιοθήκη, είτε (b) Τύπο έργου χωρίς Κωδικό. Διορθώθηκε για τα έργα που εξάγονται από εδώ και στο εξής. Υπάρχοντα προβληματικά αρχεία μπορούν να διορθωθούν κατά περίπτωση από την υποστήριξη της ACE Hellas.
 • Επικαιροποίηση των κρατήσεων υπέρ τρίτων στο εξωτερικό αρχείο Βασική Βιβλιοθήκη. Οι υπάρχουσες βάσεις ενημερώνονται αυτόματα με την αναβάθμιση σε αυτή την έκδοση.

ACE ERP eCM – Κατασκευή

 • Σε περίπτωση ύπαρξης στη βιβλιοθήκη συντελεστών ΦΠΑ με το ίδιο ποσοστό αλλά διαφορετικό κωδικό, τότε στα έργα που εισάγονταν από το eCM δεν ήταν δυνατός ο υπολογισμός του ΑΠΕ. Διορθώθηκε.
 • Στη δημιουργία προϋπολογισμού κατασκευής με αντιγραφή από μελέτη, όταν μία εργασία δεν είχε κανένα κωδικό αναθεώρησης μεταφερόταν ως τύπου 2, δηλαδή με πολλούς κωδικούς. Τώρα μεταφέρεται ως απλή εργασία με δυνατότητα συμπλήρωσης του κωδικού αναθεώρησης.
 • Στον υπολογισμό της αναθεώρησης εμφανίζεται προειδοποίηση για τα άρθρα στα οποία δεν έχει ορισθεί κανείς κωδικός αναθεώρησης.
 • Βελτιώσεις και διορθώσεις στην εισαγωγή προϋπολογισμού κατασκευής από αρχείο Excel: (a) Γίνεται τώρα έλεγχος αν στο Excel υπάρχουν ανάμεικτα γκρουπ και άρθρα και (b) Ενημερώνεται πλέον σωστά ο τύπος της κάθε εργασίας, και με την αναβάθμιση διορθώνονται οι υπάρχουσες βάσεις.
 • Κατά την καταχώρηση ΑΤ και τιμών στις εργασίες του προϋπολογισμού κατασκευής, μπορείτε πλέον να επιλέξετε αν θέλετε οι εργασίες με το ίδιο ΑΤ να έχουν ίδια τιμή. Καλύπτονται έτσι και οι περιπτώσεις ημιτελών εργασιών και υλικών επί τόπου όπου έχουμε το ίδιο ΑΤ με την αρχική εργασία αλλά διαφορετική τιμή.
 • Στο παράθυρο επιλογής στηλών ποσοτήτων για προσθήκη στον προϋπολογισμό, στους λογαριασμούς κλπ. υπάρχει πλέον δυνατότητα επιλογής Όλες/Καμία.
 • Αλλαγές σε επιτόκια προκαταβολών λόγω Ν4412/2016: (a) Στη βιβλιοθήκη προστέθηκε η κατηγορία Επιτόκια προκαταβολών ΕΓΕΔ εξάμηνα (b) Στις παραμέτρους υπολογισμών του έργου μπορεί να δηλωθεί αν θέλουμε να χρησιμοποιηθούν, για τον υπολογισμό των προκαταβολών, μόνο τα ετήσια επιτόκια (έργα πριν τις 8/8/2016), ή και τα νέα εξάμηνα σύμφωνα με τον Ν4412.
 • Στη καρτέλα του Ειδικού Απολογισμού Εργασιών προστέθηκε λίστα των Μειώσεων προηγουμένων ΕΑΕ οι οποίες αφαιρούνται από τη μείωση εγγυήσεων του τρέχοντος (υπολογιζόμενου) ΕΑΕ.
 • Εκτυπώσεις: Βελτιώσεις, διορθώσεις και νέες εκτυπώσεις
  • Νέες εκτυπώσεις: 2906_Πρώτη σελίδα ΕΟΤ, 406_Υποβλητικό ΑΠΕ και 509_Υποβλητικό ΠΠΑΕ.
  • Αλλαγές σε όλες σχεδόν τις εκτυπώσεις για την βελτίωση των εξαγωγών σε Excel, Word και Pdf και ορισμένες διορθώσεις σε τίτλους.
  • Σε όσες εκτυπώσεις (κυρίως επιμετρήσεων) είναι απαραίτητη η επιλογή στηλών ποσοτήτων, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος όταν δεν έχει επιλεγεί καμία στήλη.
  • Στις εκτυπώσεις του ΑΠΕ η ονομασία του πεδίου Κονδύλι χωρίς ΦΠΑ δεν είναι πλέον σταθερή αλλά λαμβάνεται από την περιγραφή του χρήστη στην οθόνη Λοιπά στοιχεία της καρτέλας του έργου.
  • Οι εκτυπώσεις 612_Αντιστοίχιση Άρθρων ΠΚΤΜΝΕ με ΕΤΕΠ και 613_Πίνακας ΕΤΕΠ ΠΚΤΜΝΕ ενημερώθηκαν με την τρέχουσα νομοθεσία.
  • Στις εκτυπώσεις 507_ΠΠΑΕ σε πίνακα με αξία εργασιών, ΕΑΕ (521 & 522), Διάφορες ποσότητες (541 & 542) και 215_Κύριο σώμα λογαριασμού γίνεται πλέον ομαδοποίηση των ποσών ανά σύμβαση όταν υπάρχουν Σ.Σ.
  • Στις εκτυπώσεις ΕΑΕ (521 & 522) και στην 541_Διάφορες ποσότητες με αξίες εργασιών προστέθηκε ο πίνακας κρατήσεων προηγούμενων ΕΑΕ.
  • Στις εκτυπώσεις της αναθεώρησης (301 & 302) καθώς και στην 411_Ποσοστό εργατικής δαπάνης διορθώθηκαν οι υπογραφές όταν υπάρχουν πάνω από ένας επιβλέποντες.
  • Στις εκτυπώσεις εργατικής δαπάνης (121 & 421) προστέθηκε λεκτικό στα γκρουπ κατ’ αποκοπή για τον υπολογισμό της εργατικής δαπάνης.
  • Στις εκτυπώσεις 212_Πρώτη σελίδα, 218_Τελευταία σελίδα και 2907_Τελευταία σελίδα (κρατήσεις) έγινε στρογγυλοποίηση στα ποσά των κρατήσεων και διόρθωση στη μορφοποίηση των ποσοστών κρατήσεων για τιμές μικρότερες από 0.01%.
  • Στη 212_Πρώτη σελίδα προστέθηκε παράμετρος για εκτύπωσης γραμμής ΦΠΑ στο πληρωτέο ποσό και υπολογίζεται πλέον το χαρτόσημο και η επιβάρυνση στον πίνακα των κρατήσεων.
  • Στη 214_Τρίτη σελίδα και στην 218_Τελευταί σελίδα εμφανίζονται πλέον το χαρτόσημο και η επιβάρυνση στον πίνακα των κρατήσεων υπέρ τρίτων.
  • Στο 215_Κύριο σώμα λογαριασμού όταν υπήρχαν τόκοι υπερημερίας, τότε στο τελευταίο φύλλο της εκτύπωσης αθροιζόταν το διπλάσιο ποσό της τελευταίας πληρωμής τόκων υπερημερίας. Διορθώθηκε.
  • Στη 411_Έλεχος επί έλαττον έγινε διόρθωση στον υπολογισμό στην περίπτωση που υπάρχουν απολογιστικά σε πολλές συμβάσεις.
  • Στη 217_Εγγυητικές έγινε διόρθωση στη μορφοποίηση των μειώσεων εγγυήσεων. Επίσης απενεργοποιήθηκε η αναφορά στη νομοθεσία επειδή στα παλιά έργα ισχύει ο Ν3669 ενώ στα νέα ο Ν4412.
  • Στη 218_Τελευταία σελίδα όταν ο λογαριασμός ήταν προκαταβολής αλλά ενδιάμεσος (είχαν δηλαδή προηγηθεί άλλοι λογαριασμοί εργασιών), τυπώνονταν και οι τυχόν κρατήσεις με τα ποσά των προηγούμενων πληρωμών. Διορθώθηκε. Επίσης όταν δεν υπάρχουν καθόλου κρατήσεις δεν εκτυπώνεται πλέον το λεκτικό τους.
  • Στη 2907_Τελευταία σελίδα (κρατήσεις) δεν εκτυπώνονται πλέον οι εγγυητικές που έχουν ημερομηνία επιστροφής.
  • Στη 301_Πίνακας υπολογισμού αναθεώρησης έγινε διόρθωση στον υπολογισμό των πεδίων από – σε μεταφορά.

ACE ERP eCM – Μελέτη / Άρθρα / ΠΚΤΜΝΕ

 • Βελτιστοποίηση της ταχύτητας επικαιροποίησης καθώς και της ταυτόχρονης εισαγωγής πολλών άρθρων στις μελέτες. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται εισαγωγή από τη βιβλιοθήκη άρθρων, υλικών και υλικών που βρίσκονται ήδη στο έργο, η προεπιλογή είναι πλέον να γίνεται αντικατάσταση χωρίς ερώτηση. Μπορείτε αν θέλετε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση στην οθόνη των προεπιλογών χρήστη.
 • Σημαντική βελτίωση στις ενδείξεις σφαλμάτων υπολογισμού στις μελέτες και τα ΠΚΤΜΝΕ: (a) Η τιμή των άρθρων που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν, μηδενίζεται (αυτή η συμπεριφορά μπορεί να αλλάξει από τις προεπιλογές χρήστη) (b) Στα αποτελέσματα του υπολογισμού μελέτης ή ΠΚΤΜΝΕ και δίπλα στην αξία εργασιών, εμφανίζεται η ένδειξη “Σφάλματα υπολογισμού” (c) Στη λίστα εργασιών προστέθηκε στήλη με εικονίδιο που δείχνει την κατάσταση της εργασίας μετά τον υπολογισμό (εντάξει, σφάλματα υπολογισμού, ανύπαρκτος κωδικός). Για να εμφανιστεί αυτή η στήλη στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, επιλέξτε Επαναφορά στηλών από το μενού παραμετροποίησης.
 • Κατά τη δημιουργία ενός νέου στοιχείου κόστους με αντιγραφή το είδος του (υλικό, εργασία κλπ.) συμπληρώνεται αυτόματα εφόσον το νέο στοιχείο είναι κλάδος υπάρχοντος.
 • Στα άρθρα χρήστη μπορεί πλέον να προστίθεται δαπάνη μεταφοράς όχι μόνο στα άρθρα ΝΕΤ αλλά και σε άρθρα ΑΤΟΕ με ανάλυση.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις στη λίστα εργασιών του ΠΚΤΜΝΕ εμφανιζόταν ως άρθρο το ίδιο το ΠΚΤΜΝΕ. Διορθώθηκε.
 • Βελτίωση της κατανομής των άρθρων χρήστη σε ομάδες κατά την εισαγωγή έργου. Αν ένα άρθρο του έργου που εισάγεται ανήκει σε ομάδα που υπάρχει στη βάση εισαγωγής (έχει δηλαδή ίδιο κωδικό ΚΑΙ ίδια περιγραφή), τότε θεωρείται ότι ανήκει σε αυτή την ομάδα. Αν η ομάδα του άρθρου δεν υπάρχει στη βάση εισαγωγής, τότε το άρθρο θεωρείται ότι ανήκει σε μία γενική ομάδα “ΑΡΘΡΑ ΕΡΓΟΥ”.
 • Κατά την επικαιροποίηση μελέτης, αν ο κωδικός ενός άρθρου δεν υπήρχε στις εκδόσεις ΝΕΤ που ισχύουν στην ημερομηνία έκδοσης της μελέτης, αυτό το άρθρο διαγραφόταν από τον προϋπολογισμό. Τώρα η γραμμή παραμένει στον προϋπολογισμό χωρίς κωδικό. Ο κωδικός που δεν υπάρχει αναγράφεται στην Περιγραφή, και στη στήλη Κατάσταση υπολογισμού εμφανίζεται το σχετικό εικονίδιο.
 • Μετά την επικαιροποίηση μίας μελέτης ή ΠΚΤΜΝΕ δεν γινόταν πλήρης ανανέωση του προϋπολογισμού με αποτέλεσμα να υπάρχουν αναντιστοιχίες άρθρων και τιμών. Τώρα η μελέτη, ο προϋπολογισμός και ο επιλογέας άρθρων ανανεώνονται αυτόματα αμέσως μετά την επικαιροποίηση σε συμφωνία με την ημερομηνία έκδοσης της μελέτης.
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις η προσθήκη άρθρων σε μελέτη και η επικαιροποίηση χτυπούσαν με μήνυμα σχετικό με τα υλικά. Αυτό το πρόβλημα ήταν σπάνιο, οφειλόταν σε μεταφορά προβληματικών άρθρων χρήστη από το ecm και επιλύθηκε χωρίς να απαιτείται επιδιόρθωση της βάσης.
 • Εκτυπώσεις: Βελτιώσεις, διορθώσεις και νέες εκτυπώσεις
  • Αλλαγές σε όλες σχεδόν τις εκτυπώσεις της μελέτης για την βελτίωση των εξαγωγών σε Excel, Word και Pdf.
  • Στις εκτυπώσεις 101_Προϋπολογισμός μελέτης ή Προσφοράς και 111_τιμλόγιο μελέτης προστέθηκε παράμετρος για εκτύπωση και ως τιμολόγιο προσφοράς.
  • Στην 103_ Έντυπο προσφοράς προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης προϋπολογισμού ανά επίπεδο και ενημερώθηκε με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Στην 104_Συνοπτικός προϋπολογισμός μελέτης προστέθηκε παράμετρος για εκτύπωση ποσών σε όλα τα επίπεδα και έγινε διόρθωση στο ανάπτυγμα του δένδρου όταν υπάρχουν πάνω από 10 ομάδες.

ACE ERP eCM – Επιμετρήσεις / ΣΑΥ – ΦΑΥ

 • Στη δημιουργία προϋπολογισμού κατασκευής με αντιγραφή από μελέτη, οι εργασίες δεν έπαιρναν τον αυτόματο μοναδικό κωδικό εργασίας που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα στον χρονικό προγραμματισμό και τις αναλυτικές επιμετρήσεις. Διορθώθηκε και οι υπάρχουσες βάσεις διορθώνονται αυτόματα με την τρέχουσα αναβάθμιση.
 • Βελτίωση των δυνατοτήτων επεξεργασίας στις λίστες Κινδύνων και Μέτρων του ΣΑΥ. Υπάρχει τώρα η δυνατότητα εισαγωγής πολλών κινδύνων ή μέτρων με χρήση επιλογέα είτε από την επίσημη βιβλιοθήκη είτε από του χρήστη. Παραμένει η δυνατότητα καταχώρησης κινδύνου ή μέτρου με πληκτρολόγηση χωρίς να υπάρχει στη βιβλιοθήκη.
 • Στη λίστα εργασιών του ΦΑΥ αφαιρέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας δένδρου διάρθρωσης με γκρουπ και εργασίες επειδή αυτό έχει νόημα μόνο στο ΣΑΥ. Σε έργα όμως, όπου ο χρήστης έχει δημιουργήσει περισσότερα από ένα γκρουπ δίνεται η δυνατότητα (και συνιστάται) η διαγραφή τους ώστε να μείνει μόνο ένα.

ACE ERP – Γενικά

 • Στην εξαγωγή pivot σε excel τα πεδία παίρνουν κανονικό format, επομένως μπορεί να γίνει επεξεργασία τους στο excel.

ACE ERP – Λογιστήριο

 • Δημιουργία νέου εντύπου Φ2 2016.
 • Διόρθωση στην ανάλυση κόστους του παραγόμενου παραστατικού λογιστηρίου σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται διαφορετική λογαριασμοί έκπτωσης.
 • Στην εκτύπωση καρτέλα λογαριασμού προστέθηκε το φίλτρο σύμπτυξη ίδιων γραμμών, έτσι ώστε να εμφανίζονται συγκεντρωτικά παρόμοιες εγγραφές.
 • Διόρθωση στην εκτύπωση Ανάλυση Λογαριασμών. Δεν δούλευε σωστά ο υπολογισμός των γενικών συνόλων γραμμής.

ACE ERP – Αποθήκη

 • Δημιουργία νέας εκτύπωσης «Τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος», για την απεικόνιση των προϊόντων ανά πρώτη ύλη.
 • Διόρθωση στην Ανάλυση Ειδών για να υποστηρίζει και παραστατικά ΔΕΔ.
 • Προσθήκη νέου πεδίου Τελευταία τιμή αγοράς με επιβάρυνση στο tab τιμολόγηση της καρτέλας ειδών.
 • Διόρθωση στις εκτυπώσεις Κόστος Ειδών και Ανάλυση Κόστους Ειδών, ώστε να λαμβάνει υπόψη μόνο την τελευταία απογραφή της περιόδου.
 • Προσθήκη φίλτρου Εμφάνιση Παραμέτρων στην εκτύπωση Καρτέλα Ειδών.
 • Διορθώσεις στην ιστορικότητα των σειριακών αριθμών.
 • Στα παραστατικά των ενδοδιακινήσεων σαν προεπιλεγμένη τιμή μονάδος των ειδών, έρχεται η μέση τιμή της τελευταίας αποτίμησης.

ACE ERP – CRM / Συναλλασσόμενοι / Εργαζόμενοι

 • Στην καρτέλα των επαφών προστέθηκε η λειτουργικότητα επαφή εξωτερικού που δουλεύει σύμφωνα με τον πελάτη εξωτερικού του αντίστοιχου κυκλώματος.
 • Προστέθηκε η διαδικασία ελέγχου για ίδιο ΑΦΜ στην καρτέλα επαφών. Η διαδικασία δουλεύει όπως και στο κύκλωμα των συναλλασσόμενων.
 • Έγινε αναβάθμιση στο webservice του GSIS, από όπου παίρνουμε πληροφορίες για τους συναλλασσόμενους χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ τους.
 • Αλλαγή στη διαδικασία των συνδεδεμένων επαφών. Πλέον μπορούμε να βάλουμε σαν συνδεδεμένη επαφή μία εταιρείας, μία άλλη εταιρεία.
 • Δημιουργία νέας εκτύπωσης «Καρτέλα Προμηθευτή ανά έργο» η οποία διαχειρίζεται τα προοδευτικά σύνολα ανά έργο και όχι συγκεντρωτικά.
 • Στην εκτύπωση Τζίρος Εισπράξεων προστέθηκε η λογική της αποφορολόγησης του τζίρου σύμφωνα με την ομάδα ΦΠΑ του συναλλασσόμενου.
 • Στην εκτύπωση καρτέλα Προμηθευτή προστέθηκε το φίλτρο σύμπτυξη ίδιων γραμμών, έτσι ώστε να εμφανίζονται συγκεντρωτικά παρόμοιες εγγραφές.
 • Διόρθωση της εκτύπωσης Αποδείξεις Πληρωμής ώστε να αθροίζει τις ημέρες εργασίας και τις ημέρες απολογιστικών, αντί για τις ημέρες εργασίας και τις Κυριακές.
 • Διόρθωση στην μαζική επανενημέρωση υπολοίπων πελατών – προμηθευτών.

ACE ERP – Πάγια

 • Διόρθωση στις αποσβέσεις παγίων έτσι ώστε ακόμα και τα πάγια που αποσβένονται πλήρως, να αφήνουν πάντα λογιστική αξία 0,01 ανά ποσότητα.
 • Διόρθωση στις εκτυπώσεις Μητρώο Παγίων και Μητρώο Παγίων σε excel έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι περίοδοι κίνησης. Για παράδειγμα ένα πάγιο που πουλήθηκε το 2016 και εγώ ζητάω μητρώο παγίων με περίοδο κίνησης 1/1/2015 με 31/12/2015, θα πρέπει να μου το εμφανίζει ως μη πουλημένο γιατί μέχρι το τέλος του 2015 ήταν στην ιδιοκτησία μου.

ACE ERP – Εμπορικό Κύκλωμα

 • Προσθήκη της διαδικασίας ανάλυσης κόστους σε παραστατικά εξόδων.
 • Διόρθωση στην δημιουργία του παραστατικού προμηθευτή από παραστατικό εξόδου. Δεν δούλευε σωστά η διαδικασία σε περίπτωση που είχαμε επιλέξει ποσό πληρωμής μεγαλύτερο από την συνολική αξία του παραστατικού.
 • Προσθήκη πεδίων Ημερομηνία Κλεισίματος και Ποσοστό Επιβάρυνσης στον Φάκελο Εισαγωγής.
 • Προσθήκη πεδίου τιμή μονάδας στην εκτύπωση Ανάλυση Αγορών.
 • Προσθήκη της διαδικασίας επαναϋπολογισμού εκπτώσεων στα κυκλώματα Παραστατικά Παραγγελιών Αγοράς, Παραστατικά Προσφορών Αγοράς και Παραστατικά Προσφορών Πωλήσεων.

ACE ERP – Διαχείριση Έργων / Κοστολόγηση

 • Διόρθωση στον προϋπολογισμό έργου ώστε να φέρνει και τα παραστατικά λογιστηρίου στην ανάλυση παραστατικών.
 • Προσθήκη αναζήτησης σε δενδροειδή μορφή προϋπολογισμού έργου.

ACE ERP – Μηχανήματα

 • Διόρθωση στην αποθήκευση της παραμετροποίησης των οθονών Δελτία Ημερήσιας Εργασίας και Δελτία Ημερήσιας Εργασίας – Πλωτά.
 • Διόρθωση στην απεικόνιση της ημερομηνίας στην εκτύπωση Παπαγάλοι.
 • Εμφάνιση πεδίου Ειδική Κατηγορία Προμηθευτή στην εκτύπωση Ανάλυση Κόστους Μηχανήματος.
 • Στην Εκτύπωση Κόστος έργου προστέθηκε η δυνατότητα για πολλαπλή επιλογή έργων.
 • Στην εκτύπωση Κόστος έργου προστέθηκε η στήλη Συνολικό Κόστος, που αθροίζει τις στήλες Κόστος Ιδιόκτητων Μηχανημάτων, Διακίνηση Αποθήκης και Συνολικό Κόστος από Λογιστήριο.
WordPress Lightbox