Select Page

Η ACE-Hellas ανακοινώνει το SCADA Pro 17 με καινοτόμες λύσεις για κορυφαία αποτελέσματα

Αθήνα, Μάϊος 2017 –  Η ACE-Hellas έχει την χαρά να ανακοινώσει το SCADA Pro 17, την νέα έκδοση του κορυφαίου προγράμματος στατικής και δυναμικής ανάλυσης και σχεδιασμού των κατασκευών. Διαθέτει όλους τους κανονισμούς που ισχύουν στην Ελλάδα καθώς και τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες. Προσφέρεται σε πέντε γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Πολωνικά), περιλαμβάνει τα εθνικά προσαρτήματα Ελλάδας, Ιταλίας, Αυστρίας, Γερμανίας, Κύπρου και Πολωνίας καθώς και τους Αραβικούς κανονισμούς (SBC) που αφορούν στα φορτία και στο σχεδιασμό κτηρίων από σκυρόδεμα, χάλυβα και φέρουσα τοιχοποιία.

Το Scada Pro, γνωστό για την ευχρηστία και το σύγχρονο περιβάλλον εργασίας του, εξασφαλίζει μέσα από απλές εντολές και διαδικασίες την ταχύτατη εισαγωγή, ανάλυση και σχεδιασμό ακόμα και τον πιο σύνθετων και περίπλοκων έργων.

Το νέο SCADA Pro 17 είναι αποτέλεσμα πολύχρονης μελέτης και έρευνας αποτελώντας ένα πανίσχυρο λογισμικό για τη στατική, δυναμική, γραμμική και μη-γραμμική ανάλυση των κατασκευών που έρχεται να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα στο σχεδιασμό κατασκευών, όχι μόνον σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι μελετητές έχουν την ευκαιρία να το αποκτήσουν εντελώς δωρεάν για 60 μέρες από την ιστοσελίδα του προϊόντος www.scadapro.com και να επωφεληθούν όχι μόνον από τις καινοτόμες, πρωτοποριακές λύσεις αλλά και από τις νέες, βελτιωμένες δυνατότητες που παρέχει.

Επιπλέον, θα γνωρίσουν την πρώτη προηγμένη υπολογιστική πλατφόρμα γενικής βελτιστοποίησης κατασκευών ρεαλιστικής κλίμακας στον κόσμο, το SCADA Pro OCP που ενσωματώνεται πλέον στο πρόγραμμα. Κύριος στόχος ανάπτυξης του SCADA Pro OCP είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής και υλικών, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της εφαρμογής των κανονισμών, της απαιτούμενης αξιοπιστίας, της ποιότητας και της ασφάλειας του δομικού συστήματος.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά του εν λόγω προηγμένου εργαλείου SCADA Pro OCP  είναι: το προηγμένο και εύκολο στην χρήση περιβάλλον εργασίας, η δυνατότητα επιλογής πολλαπλών κριτηρίων που σχετίζονται με το κόστος κατασκευής, η επίτευξη της βέλτιστης λύσης επιλέγοντας από λίστα ντετερμινιστικών και πιθανοτικών αλγορίθμων αριθμητικής βελτιστοποίησης, και οι πολλαπλές επιλογές για τον καθορισμό του εύρους των μεταβλητών σχεδιασμού με την ομαδοποίησή τους, είτε σε επίπεδο διατομής είτε σε επίπεδο δομικού στοιχείου.

Μία νέα ακόμα λειτουργία της έκδοσης SCADA Pro 17 είναι το πρόσθετο Flat Slab που αφορά στην ανάλυση και διαστασιολόγηση των επίπεδων πλακών με αυτόματο υπολογισμό των λωρίδων φόρτισης και τους αντίστοιχους ελέγχους, τον υπολογισμό και έλεγχο σε διάτρηση, τη γραφική απεικόνιση της διάταξης του οπλισμού και τα λεπτομερή σχέδια.

Η νέα έκδοση ενσωματώνει επίσης, την νέα τεχνολογία BIM (Building Information Modeling) που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία του SCADA Pro 17 με τα SAP2000 και ETABS (λογισμικά της Computers and Structures, Inc), καθώς και με τα αρχιτεκτονικά προγράμματα AutoCAD Revit Structure Suite και ARCHline.XP εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση χρόνου και αποφυγή σφαλμάτων.

Ωστόσο, τα ιδιαίτερα εξελιγμένα χαρακτηριστικά λειτουργίας του SCADA Pro 17 πιστοποιούνται και από την πλήρη εναρμόνιση του με το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά, στο σχεδιασμό και ανασχεδιασμό υφιστάμενων κατασκευών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3 και του ΚΑΝ.ΕΠΕ., καθώς και με τις τεχνικές και τα υλικά αποκατάστασης και ενίσχυσης στοιχείων σκυροδέματος και φέρουσας τοιχοποιίας.

Εκτός από τα προαναφερθέντα μοναδικά καινοτόμα χαρακτηριστικά, οι μελετητές έχουν επιπλέον στη διάθεσή τους και τις εξής νέες και βελτιωμένες δυνατότητες:

 • Καινοτόμους αλγoρίθμους βελτιστοποίησης για το σχεδιασμό χάλυβα, οπλισμένου σκυροδέματος, φέρουσας τοιχοποιίας και ξύλινων κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες (EC0, EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6, EC7, EC8) και τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα.
 • Συνδυασμό γραμμικών και επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων στο ίδιο μοντέλο.
 • Γραμμική, στατική και δυναμική ανάλυση, Μη γραμμική στατική ανάλυση (pushover), Γραμμική και μη γραμμική δυναμική ανάλυση χρονοϊστορίας για την αξιολόγηση της δομικής απόκρισης.
 • Ισχυρούς editors με πολλά ενσωματωμένα εργαλεία δομικών στοιχείων (στύλοι, δοκοί, πλάκες και στοιχεία θεμελίωσης) για εύκολη επεξεργασία και τροποποίηση του οπλισμού, με αυτοματοποιημένη επαναξιολόγηση της διατομής.
 • Ολοκληρωμένες βιβλιοθήκες πρότυπων διατομών από χάλυβα και σκυρόδεμα καθώς και αυθαίρετες/τυχούσες διατομές και σύνθετες διατομές από διαφορετικά υλικά (π.χ. χάλυβα και σκυρόδεμα, FRP και σκυρόδεμα) ή με ίδιο υλικό και διαφορετικά αντοχή σχεδιασμού (δηλαδή παλιού και νέου σκυροδέματος).
 • Τεχνικές και υλικά αποκατάστασης και ενίσχυσης δομικών μελών. Άμεση πρόσβαση στις βιβλιοθήκες των ΕΜ4C και Sika Α.Ε.
 • Εκτίμηση αξιολόγησης και σχεδιασμού υφιστάμενων κατασκευών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3 (Ενίσχυση και επισκευή κτιρίων).
 • Έλεγχο φέρουσας τοιχοποιίας βάσει του κριτηρίου τάσεων της Καραντώνη.
 • Αυτόματη εισαγωγή φορτίων ανέμου και χιονιού σύμφωνα με τον EC
 • Σχεδιασμό ξύλινων κατασκευών σύμφωνα με τον EC
 • Σχεδιασμό κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με τον EC
 • Απεριόριστες δυνατότητες μοντελοποίησης για κεκλιμένες δοκούς, στύλους με τυχούσες διατομές, πλάκες με οπές, ανισόπεδα θεμέλια, κοιτοστρώσεις, τοιχία υπογείων, κ.λπ.
 • Αυτόματη ανάλυση και διαστασιολόγηση ολόκληρου του μοντέλου με μία μόνο εντολή, σύμφωνα με τους EC8, EC2, EC
 • Περισσότερα από 120 είδη συνδέσεων χάλυβα (συγκολλητές ή κοχλιωτές) με 3D λεπτομερή απεικόνιση της σύνδεσης.
 • Εμφάνιση του λόγου επάρκειας για κάθε διατομή γραφικά ή σε μορφή πίνακα.
 • Λεπτομερείς και συνοπτικές εκτυπώσεις των αποτελεσμάτων για κάθε δομικό στοιχείο και της συνθήκης φόρτισης – Αυτόματη εξαγωγή κειμένου σε MS Word, MS Excel και PDF
 • Ολοκληρωμένους αλγόριθμους για έξυπνο σχεδιασμό κατασκευών τοιχοποιίας (τοίχοι, πόρτες, παράθυρα κλπ). Αυτόματος και χειροκίνητος ορισμός τοιχείων πλήρωσης με ενσωματωμένες βιβλιοθήκες για Λιθοσώματα και Κονιάματα και σχεδιασμός σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 6.
 • Ανάλυση και σχεδιασμό κατασκευών από σκυρόδεμα ή/και χάλυβα σύμφωνα με τον SBC (Saudi Building Code) μέρη 301, 303, 304 και 306.
 • Αυτόματο υπολογισμό φορτίων ανέμου με λεπτομερείς αναφορές.
 • Πρόσθετο Flat Slab για την ανάλυση και σχεδιασμό των επίπεδων πλακών. Πραγματικό 3D μοντέλο ολόκληρης της κατασκευής σκυροδέματος – λεπτομερής μοντελοποίηση με πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία. Αυτόματος υπολογισμός των λωρίδων φόρτισης και έλεγχοι.
 • Υπολογισμό και έλεγχο σε διάτρηση. Οπλισμός διάτρησης (ακτινωτής ή σταυροειδούς μορφής). Γραφική απεικόνιση της διάταξης του οπλισμού – λεπτομερή σχέδια. Ελευθερία στο μελετητή να επιλέγει διαφορετικές τιμές για όλες τις παραμέτρους που ενσωματώνονται στον σχεδιασμό, προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες.
 • Αμφίδρομη επικοινωνία με τα SAP2000® και ETABS® λογισμικά της Computers and Structures, Inc.
 • Αναγνώριση της κατασκευής από 2D & 3D αρχείο DXF-DWG και αυτόματη δημιουργία του φυσικού και μαθηματικού μοντέλου.
 • Νέο μοναδικό καινοτόμο λογισμικό SCADA Pro OCP που αποτελεί υπολογιστική πλατφόρμα γενικής βελτιστοποίησης κατασκευών ρεαλιστικής κλίμακας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τo SCADA Pro 17, θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.scadapro.com. 


 Σύντομο προφίλ της ACEHellas:

H ACE-Hellas AE, ιδρύθηκε το 1979 και είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα λογισμικού για τους μηχανικούς και τον κατασκευαστικό κλάδο. Πελάτες σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιούν τα λογισμικά της ACE-Hellas για να υλοποιήσουν τις ιδέες τους σε επιτυχημένα και άκρως εντυπωσιακά έργα. Είναι μέλος του ομίλου Quest και οι ισχυρές συνεργασίες που έχει συνάψει όλα αυτά τα χρόνια με πολυεθνικές εταιρίες όπως, CSI, Microsoft, Autodesk, HP και Contex, έχουν επιτρέψει στην ACE-Hellas την δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου πελατών που απαριθμεί περισσότερες από 12000 επιχειρήσεις. Η πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε Έρευνα & Ανάπτυξη, έχουν καθιερώσει την εταιρεία πρωτοστάτη στον μελετητικό και κατασκευαστικό κλάδο. Η πρωτοποριακή προσαρμογή και εφαρμογή των Ευρωκωδίκων και των κανονισμών της Σαουδικής Αραβίας, παρέχει στην ACE-Hellas τεράστια εμπειρία σε παραγωγή καινοτόμου λογισμικού υψηλής ποιότητας, που πληρεί όλους τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς. Σήμερα, η ACE-Hellas φέρνει την επανάσταση στην μηχανική με αιχμή του δόρατος το ACE OCP, την πρώτη προηγμένη πλατφόρμα βελτιστοποίησης στον κόσμο, που εξασφαλίζει στους πελάτες μειώση κόστους των υλικών και του χρόνου κατασκευής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας, αξιοπιστίας, απόδοσης και ασφάλειας. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο παγκόσμιο κανάλι και δίκτυο διανομής.

Υπεύθυνη επικοινωνίας  ACE-Hellas:                   

Πέννυ Ιωακείμ                                                 

Τηλ: 2106068636               Fax: 2106068699                                              

Κιν: 6946907908                E-mail: [email protected] 

 

WordPress Lightbox