Select Page

ACE ERP Έκδοση 2016

Έκδοση 2016-10-05 – v2016.3

ACE ERP eCM – Γενικά

 • Νέο υποσύστημα «Παρακολούθηση Δημοσίων Έργων» που προσφέρει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, την παραγωγή και οργάνωση των σχετικών εγγράφων και την παροχή κάθε είδους πληροφορίας προς τη διοίκηση για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων.
  • Το υποσύστημα απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και γενικά σε φορείς που δημοπρατούν και εκτελούν δράσεις όπως τεχνικά έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες.
  • Διαθέτει λειτουργίες για τον προγραμματισμό των έργων, τη σύνταξη και παρακολούθηση ετήσιων τεχνικών προγραμμάτων, την τήρηση φακέλου έργου με όλα τα στοιχεία και το ιστορικό, την παρακολούθηση της χρηματοδότησης και των πληρωμών καθώς και για τη διαχείριση εγγράφων και αυτόματη παραγωγή εντύπων.
 • Σημαντικές προσθήκες και βελτιώσεις στις λειτουργίες των σχετικών εγγράφων. Τα επισυναπτόμενα έγγραφα διαθέτουν επιπλέον πληροφορίες όπως Τίτλο, Α.Δ.Α. κλπ. Η επισύναψη τους γίνεται, αυτόματα, στην κατάλληλη εγγραφή σε όποιο σημείο μιας λίστας ή καρτέλας και αν βρίσκεται ο χρήστης. Έχει βελτιωθεί το ειδικό παράθυρο επεξεργασίας που τώρα περιλαμβάνει όλα τα συνημμένα μια καρτέλας και των λιστών της. Τέλος, προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας εγγράφων με βάση πρότυπα έντυπα που συμπληρώνονται αυτόματα από το πρόγραμμα, αποθηκεύονται σε μορφή MS Word και επισυνάπτονται στο κατάλληλο σημείο του προγράμματος.
 • Νέα δυνατότητα πολλαπλής επιλογής στις λίστες. Εφόσον η στήλη της πολλαπλής επιλογής είναι ορατή, ο χρήστης μπορεί να σημειώσει τις γραμμές που θέλει (με SHIFT ή CTRL – συνεχόμενες ή μη) και μετά με δεξί κλικ και “Επιλογή” οι σημειωμένες γραμμές επιλέγονται.
 • Νέα δυνατότητα στην Ενημέρωση στήλης στις λίστες. Το παράθυρο που εμφανίζεται διαθέτει παράμετρο “Ενημέρωση επιλεγμένων γραμμών”. Αν αυτή η παράμετρος είναι ενεργή, τότε ενημερώνονται μόνο οι επιλεγμένες στήλες και όχι όλες.
 • Στο παράθυρο αντιγράφου ασφαλείας (backup) υπάρχει πλέον η δυνατότητα πλοήγησης στους δίσκους του τοπικού υπολογιστή για τον εντοπισμό του φακέλου όπου θα γίνεται η δημιουργία του backup.
 • Νέες εκδόσεις βιβλιοθηκών
  • Βασική βιβλιοθήκη.03.01.ebl. Περιλαμβάνει 13 επιπλέον πίνακες αναφοράς για την παρακολούθηση των Δημοσίων έργων, καθώς και ενημέρωση του πίνακα επιτοκίων προκαταβολών και υπερημερίας.
  • Βιβλιοθήκη προδιαγραφών.03.01.slb. Περιέχει τις αλλαγές στις υποσημειώσεις των δημοπρασιών τύπου Α και Β των ΦΕΚ 264Β και 311Β.
  • Κείμενα – περιγραφές.05.01.rtl. Περιέχει αλλαγές στους τίτλους και υπογραφές των μελετών και ΠΚΤΜΝΕ που έχουν πλέον πινακοποιηθεί για ευκολότερη επεξεργασία. Προστέθηκε επίσης κείμενο για την αναθεώρηση σύμφωνα με το Ν.4412.
 • Στις οθόνες όπου γίνεται επεξεργασία Κειμένων – περιγραφών (πχ. Καρτέλα έργου / Κείμενα), τα προεπιλεγμένα εργαλεία επεξεργασίας κειμένου περιλαμβάνουν τώρα εντολές επεξεργασίας πινάκων και στοίχισης.
 • Προσθήκη νέας οθόνης “Δένδρο έργων” στην ενότητα Έργα του κεντρικού μενού. Στην οθόνη αυτή μπορείτε να δημιουργείτε φακέλους έργων σε δενδροειδή μορφή χωρίς περιορισμό στα επίπεδα και στη θέση τους. Μπορείτε κατόπιν να μετακινείτε με σύρσιμο και απόθεση (drag and drop) ένα έργο από τον ένα φάκελο στον άλλο. Το δένδρο των έργων είναι κοινό για όλους τους χρήστες και προσφέρει τη δυνατότητα οργάνωσης των έργων για ταχύτερη ανεύρεση και καλύτερη εποπτεία. Την πρώτη φορά που ανοίγει η οθόνη χρησιμοποιεί τους Τύπους έργων που έχετε καταχωρήσει για να σχηματίσει το δένδρο και να κατανείμει τα έργα στους αντίστοιχους φακέλους.
 • Οι διαδικασίες εισαγωγής – εξαγωγής – αντιγραφής έργου εκτελούνται πλέον με τη βοήθεια οδηγού (wizard) με αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας και ευχρηστίας.
 • Η απενεργοποίηση ενός έργου είναι τώρα δυνατή και από τις οθόνες Καρτέλες έργων και Δένδρο έργων με ένα κλικ στη ομώνυμη διαδικασία στην κορδέλα του προγράμματος. Το τρέχον έργο μεταφέρεται στα απενεργοποιημένα και οι λίστες ενημερώνονται άμεσα.
 • Βελτίωση και διορθώσεις της Αντιγραφής – Επικόλλησης γκρουπ και άρθρων σε προϋπολογισμούς μελέτης και κατασκευής σε ορισμένες εδικές περιπτώσεις. Εξ’ αιτίας των αλλαγών δεν είναι διαθέσιμη πλέον η Αντιγραφή – επικόλληση στα ΠΚΤΜΝΕ και επίσης η επικόλληση άρθρων γίνεται τώρα πάντοτε στο τέλος του γκρουπ .
 • Στην περίπτωση προσθήκης νέας γραμμής σε ένα προϋπολογισμό (μελέτης, κατασκευής ή ΑΠΕ) ήταν υποχρεωτική η διαγραφή της πριν τη μετακίνηση σε άλλη οθόνη, έστω και αν δεν είχε συμπληρωθεί κανένα στοιχείο. Τώρα η γραμμή ακυρώνεται, αυτόματα από το πρόγραμμα, όταν δεν υπάρχουν στοιχεία για την καταχώρηση της.
 • Τα πεδία των υπογραφών στις υποσελίδες Λοιπά στοιχεία και Υπογραφές της καρτέλας του έργου, τροποποιήθηκαν για μεγαλύτερη ευελιξία στις εκτυπώσεις. Έγινε διαχωρισμός των πεδίων υπογραφών μελετών και κατασκευών σε διαφορετικές υποσελίδες. Υπάρχουν τώρα τρία σετ υπογραφών με δυναμικό τίτλο πολλών γραμμών το καθένα, καθώς και έξι ονοματεπώνυμα πολλών γραμμών στο καθένα. Οι εκτυπώσεις έχουν τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε οι υπογραφές να εκτυπώνονται πλήρεις και στις σωστές θέσεις.

ACE ERP eCM – Κατασκευή

 • Προσαρμογή της αναθεώρησης στον πρόσφατο νόμο για τα Δημόσια έργα Ν.4412/8-8-2016 (άρθρο 153, παρ.7,23). (1) Οι μικρότεροι της μονάδας συντελεστές θεωρούνται 1 από προεπιλογή. (2) Προστέθηκε νέος τρόπος υπολογισμού όπου σ=1 και συνεπώς η αναθεώρηση είναι μηδενική. (3) Προσαρμόστηκε η εκτύπωση αναθεώρησης για την παραπάνω περίπτωση με ειδικό κείμενο αιτιολόγησης.
 • Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των τόκων προκαταβολών σύμφωνα με το Νόμο 4412/8-8-2016, Άρθρο 150. Η προεπιλογή στον τρόπο υπολογισμού είναι πλέον “ανά ημέρα” και το χρονικό διάστημα υπολογισμού των τόκων έχει προσαρμοστεί κατάλληλα.
 • Βελτίωση του αλγόριθμου εισαγωγής προϋπολογισμού κατασκευής από excel. Ο κωδικός άρθρου μπορεί να είναι οποιασδήποτε μορφής και ο κωδικός αναθεώρησης μπορεί να έχει κενά. Στα άρθρα τύπου 2 μπορεί να δοθεί ένας μόνο κωδικός χωρίς ποσοστό.
 • Στην οθόνη υπολογισμού του λογαριασμού προστέθηκε κάθετη μπάρα κύλισης για καλύτερη εποπτεία των αποτελεσμάτων όταν η οθόνη έχει χαμηλή ανάλυση.
 • Κατά τη πλοήγηση με τα κουμπιά Προηγούμενο – Επόμενο στις καρτέλες των λογαριασμών, αναθεωρήσεων και ΑΠΕ, δεν ανανεώνονταν αυτόματα οι οθόνες των αποτελεσμάτων των υπολογισμών. Διορθώθηκε.
 • Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία χρονοδιαγράμματος όταν ήταν συμπληρωμένο το πεδίο Προηγούμενο χρονοδιάγραμμα. Διορθώθηκε.
 • Απενεργοποιήθηκαν οι επιλογές ταξινόμησης στο μενού παραμετροποίησης των προϋπολογισμών. Η αλλαγή θέσης των εργασιών γίνεται τώρα μόνο με τα βέλη του πλοηγού στο κάτω τμήμα της λίστας.
 • Στο παράθυρο επεξεργασίας στηλών δεν λαμβανόταν πάντοτε υπόψη η επιλογή ορισμένων μόνο γκρουπ από το δένδρο του προϋπολογισμού. Επίσης, δεν ενημερωνόταν το συνολικό κόστος, όταν η στήλη προορισμού ήταν ο προϋπολογισμός, Διορθώθηκε.
 • Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη στήλης ποσοτήτων στις λίστες των εργασιών, αν είχε προηγηθεί διαγραφή κάποιας εργασίας. Διορθώθηκε.
 • Στην εισαγωγή άρθρων σε ΑΠΕ από υπολογισμένα ΠΚΤΜΝΕ, δεν εισαγόταν πάντοτε η σωστή τιμή ενός άρθρου αν αυτό είχε υπολογιστεί με τιμές κόστους ή/και έργου. Διορθώθηκε ώστε η τιμή με την οποία εισάγεται το άρθρο στον ΑΠΕ είναι πάντοτε η τιμή του τελευταίου υπολογισμού με βάση τις τρέχουσες παραμέτρους.
 • Δεν ήταν δυνατή η διαγραφή συμπληρωματικής σύμβασης όταν είχε γίνει υπολογισμός του ΑΠΕ όπου είχε εισαχθεί η ΣΣ. Διορθώθηκε.
 • Στις υπάρχουσες εγγυητικές συνυπολογίζονται πλέον μόνο όσες έχουν ημερομηνία επιστροφής μεγαλύτερη ή ίση από την ημερομηνία του αναδόχου, ή δεν έχουν ημερομηνία επιστροφής.
 • Στη καρτέλα ομάδας εργασιών (γκρουπ) του προϋπολογισμού υπάρχει τώρα υποσελίδα με τα σύνολα των εργασιών και τον έλεγχο επί έλαττον.
 • Νέες εκτυπώσεις, αλλαγές και βελτιώσεις σε υπάρχουσες.
  • Νέα εκτύπωση: 2907 Τελευταία σελίδα (κρατήσεις). Κλείσιμο (τελευταία σελίδα) του λογαριασμού με ΦΠΑ, υπολογισμός των απαιτούμενων κρατήσεων, πίνακας των μειώσεων, πίνακα εγγυητικών και συνολικό ποσό προς πληρωμή.
  • Νέα εκτύπωση: 2906 ΕΟΤ – Πρώτη σελίδα.
  • Βελτίωση: Δημιουργία 2 ανεξάρτητων παραμέτρων για την εκτύπωση του πίνακα κρατήσεων υπέρ τρίτων στην πρώτη ή τελευταία σελίδα.
  • Βελτίωση: 213 Δεύτερη σελίδα. Ανάλυση συγκεντρωτικών ποσών των προηγούμενων ετών ανά στήλη από ένα συνολικό άθροισμα των προηγούμενων εκδόσεων. Επίσης εμφάνιση συγκεντρωτικών ποσών προηγούμενων ετών για όλες τις περιπτώσεις (με προκαταβολές, τόκους υπερημερίας κλπ.).
  • Αλλαγή: Στις εκτυπώσεις του ΑΠΕ τα μηδενικά ποσά με κενό αντί του 0,00.
  • Αλλαγή: 217 Εγγυητικές. Το κείμενο της νομοθεσίας που αφορά την εγγυητική προκαταβολής τυπώνεται με επιλογή του χρήστη. Επίσης αφαιρέθηκαν η γραμμή με το συνολικό άθροισμα των απαιτούμενων εγγυητικών καθώς και η γραμμή και στήλη αθροισμάτων από τον συγκεντρωτικό πίνακα των εγγυητικών.
  • Διόρθωση: Στην εκτύπωση τόκων υπερημερίας έγινε διόρθωση στη γραμμή υπολογισμού με μηδενικό επιτόκιο της ΕΚΤ.
  • Αλλαγή: Στον υπολογισμό τόκων προκαταβολής το χρονικό διάστημα υπολογισμού τόκων λαμβάνεται υπόψη και η ημέρα υπολογισμού τόκων.
  • Βελτίωση: Αλλαγή στο λεκτικό των εγκρίσεων όταν υπάρχουν ποσά τόκων προκαταβολών και τόκων υπερημερίας.
  • Βελτίωση: 218 Τελευταία σελίδα. Η υπογραφή του προϊστάμενου γίνεται με επιλογή του χρήστη.
  • Βελτίωση: 601 ΠΚΤΜΝΕ. Οι εκδόσεις των άρθρων τυπώνονται με επιλογή του χρήστη.

ACE ERP eCM – Μελέτη

 • Σημαντική βελτίωση στο μηχανισμό εισαγωγής άρθρων σε ένα έργο κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού μελέτης ή/και των ΠΚΤΜΝΕ. Μέχρι την προηγούμενη έκδοση, όταν ένα άρθρο εισάγεται στο έργο από τη βιβλιοθήκη, ελέγχεται αν υπάρχει ήδη και στην περίπτωση αυτή δεν επανεισάγεται αλλά διατηρείται αυτό που ήδη υπήρχε στο έργο. Από την έκδοση αυτή ο χρήστης έχει πλήρη έλεγχο στο αν το άρθρο της βιβλιοθήκης θα αντικαταστήσει ή όχι το άρθρο με τον ίδιο κωδικό που υπάρχει ήδη στο έργο. Εμφανίζεται πλαίσιο διαλόγου όπου ο χρήστης μπορεί όχι μόνο να επιλέξει την ενέργεια που επιθυμεί αλλά και, αν θέλει, να την καταστήσει μόνιμη ώστε, σε ανάλογες περιπτώσεις, να γίνεται πάντοτε χωρίς ερώτηση. Με τη βελτίωση αυτή, είναι πλέον εύκολη η αντικατάσταση άρθρων του έργου στην περίπτωση που έχουν γίνει αλλαγές στο άρθρο της βιβλιοθήκης με τον ίδιο κωδικό, και θέλουμε την ενημέρωση του και στο έργο.
 • Με την αλλαγή της τρέχουσας τιμαριθμικής γίνεται πλέον αυτόματη ανανέωση της σελίδας των υπολογισμών του άρθρου, όταν αυτή είναι ανοιχτή.
 • Στη δημιουργία σχετικού υλικού από Αντιγραφή αντιγράφεται πλέον μόνο η τιμή της τρέχουσας τιμαριθμικής και όχι όλες οι τιμές των τιμαριθμικών που υπάρχουν στη βάση δεδομένων.
 • Εφαρμογή ενιαίας και συνεπούς λογικής στην ένταξη των άρθρων των έργων στις ομάδες άρθρων χρήστη. Τα άρθρα που εισάγονται από ομάδες άρθρων χρηστών, διατηρούνται στην ίδια ομάδα ως “προερχόμενα από αυτή”. Τα άρθρα που εισάγονται από τα επίσημα εμφανίζονται ως “προερχόμενα” από την έκδοση του αντίστοιχου άρθρου. Τα άρθρα, όμως, που δημιουργούνται μέσα στο έργο είτε ως νέα είτε από αντιγραφή είτε επίσημων είτε χρήστη, εντάσσονται σε μια ειδική ομάδα “ΑΡΘΡΑ ΕΡΓΩΝ”. Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα ή έκδοση από όπου προέρχεται ένα άρθρο έργου είναι καθαρά πληροφοριακό στοιχείο και δεν αλλάζει.
 • Εφαρμογή ενιαίας και συνεπούς λογικής στην αντιγραφή των τιμών υλικών κατά την αντιγραφή άρθρων και υλικών από/προς ομάδα/έργο. Η αντιγραφή των τιμών γίνεται πλέον όταν η σχετική τιμαριθμική υπάρχει ήδη και στη βιβλιοθήκη και στο έργο. Αντιγράφονται όλα τα πεδία εκτός από την κατηγορία τιμής που τίθεται πάντοτε ως Εμπορίου.
 • Βελτιώσεις στις παραμετροποιήσεις των προϋπολογισμών μελέτης και κατασκευής.
 • Στην αντιγραφή άρθρων από/προς ομάδα/έργο προστέθηκε δυνατότητα εξαίρεσης των επίσημων από την αντιγραφή έστω και αν είναι επιλεγμένα.
 • Σε ορισμένες εδικές περιπτώσεις η διαγραφή γκρουπ σε μελέτες με πολλά επίπεδα κλάδων δεν λειτουργούσε σωστά. Διορθώθηκε.
 • Η δημιουργία των ΠΚΤΜΝΕ γίνεται πλέον με τη βοήθεια ειδικού παράθυρου όπου είναι συμπληρωμένες οι αρχικές τιμές των βασικών πεδίων.
 • Κατά τη μεταφορά εργολαβιών (ΠΚΤΜΝΕ) από το eCM (ως συμπλήρωμα μεταφοράς έργου εργολήπτη), δεν μεταφερόταν σωστά όλα τα άρθρα τους. Διορθώθηκε.
 • Από τον επεξεργαστή κειμένου των πρότυπων τευχών δημοπράτησης, δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση σε μορφή doc/docx. Διορθώθηκε
 • Βελτίωση του αλγορίθμου επικαιροποίησης μελέτης ή ΠΚΤΜΝΕ για πιο σωστά αποτελέσματα σε ειδικές περιπτώσεις. (α) Όταν δεν υπήρχαν υλικά στη βιβλιοθήκη, διαγραφόταν και από το έργο. (β) Όταν υπήρχε βοηθητικό επίσημο μέσα σε άρθρο χρήστη δεν έπαιρνε τη σωστή έκδοση (γ) Όταν συνέβαινε μαθηματικό σφάλμα (πχ διαίρεση με μηδέν) δεν ολοκληρωνόταν η επικαιροποίηση των βοηθητικών άρθρων.
 • Η δημιουργία, η αντιγραφή και η αλλαγή κωδικού άρθρων και υλικών γίνεται πλέον με τη βοήθεια ειδικού παράθυρου το οποίο εμφανίζεται όταν ο χρήστης επιλέξει κάποια από τις παραπάνω διαδικασίες. Η εισαγωγή και η αλλαγή του κωδικού δεν είναι πλέον δυνατή απευθείας επάνω στη καρτέλα του άρθρου ή υλικού. Με τον τρόπο αυτό, οι εργασίες αυτές εκτελούνται πιο γρήγορα αλλά κυρίως με σαφήνεια και χωρίς σφάλματα.
 • Στη λίστα εργασιών του προϋπολογισμού μελέτης και των ΠΚΤΜΝΕ οι στήλες τιμής και ποσού είναι τώρα οι τελικά υπολογιζόμενες με βάση τις παραμέτρους υπολογισμού. Εμφανίζεται επίσης πάντοτε και η στήλη της Δαπάνης μεταφοράς.
 • Νέες εκτυπώσεις, αλλαγές και βελτιώσεις σε υπάρχουσες.
  • Νέα εκτύπωση: 104 Συνοπτικός Προϋπολογισμός Μελέτης. Δυναμική ανάπτυξη δένδρου προϋπολογισμού.
  • Βελτίωση: 103 Έντυπο προσφοράς. Επιλογή τρόπου δημοπράτησης: Ενιαίο Ποσοστό ή Επί μέρους ποσοστά.
  • Βελτίωση: 101 Προϋπολογισμός μελέτης. Εκτύπωση αθροισμάτων όλων των επιπέδων του δένδρου των ομάδων.
  • Στα κείμενα των περιγραφών της βιβλιοθήκης, ΠΡΟΥΠ_ΜΕΛΕΤΗΣ_ΤΙΤΛΟΙ και ΠΡΟΥΠ_ΜΕΛΕΤΗΣ_ΥΠΟΤΡΑΦΕΣ, υπάρχει το πρότυπο κείμενο σε ΠΙΝΑΚΑ για να είναι δυνατή η εύκολη στοίχιση του κειμένου.

ACE ERP eCM – Επιμετρήσεις

 • Προσθήκη φίλτρου “Χρησιμοποιείται” στο δένδρο των μετώπων της οθόνης της αναλυτικής επιμέτρησης ώστε να εμφανίζονται μόνο τα μέτωπα στα οποία υπάρχει φύλλο επιμέτρησης στην τρέχουσα εργασία.
 • Δεν επιτρέπεται πλέον το άνοιγμα καρτέλας εργασίας από την οθόνη μιας αναλυτικής επιμέτρησης ώστε η επεξεργασία των ποσοτήτων να είναι δυνατή μόνο μέσω των φύλλων επιμέτρησης.
 • Προστέθηκε η δυνατότητα αντιγραφής του δένδρου των μετώπων επιμετρήσεων από άλλο έργο. Διορθώθηκε επίσης μικρό πρόβλημα στην επεξεργασία της περιγραφής των μετώπων.

ACE ERP – Λογιστήριο

 • Βελτιστοποίηση διαδικασίας οριστικοποίησης λογιστηρίου.
 • Οθόνη εξαγωγής συμβολαίων και υποβολής στο GSIS. Προστέθηκε η δυνατότητα να γίνεται τροποποίηση της λίστας και μετά εξαγωγή.
 • Στην εκτύπωση βεβαιώσεις αποδοχών συγκεντρωτικά προστέθηκε φίλτρο “Υπολογισμός Φόρου”.
 • Αποσβέσεις παγίων. Τα πάγια που έχουν συντελεστή απόσβεσης 100% και έχουν αγοραστεί μέσα στο έτος ( ακόμα και μέσα στον Δεκέμβρη ) αποσβένονται πλήρως ( Νόμος 172/2013 Άρθρο 24. ).

ACE ERP – Αποθήκη

 • Αφαιρέθηκε ο έλεγχος αποθέματος για τα είδη που είναι χαρακτηρισμένα ως “Υπηρεσίες” ή “Συμβόλαια”.
 • Διορθώσεις στη διαχείριση σειριακών αριθμών.

ACE ERP – CRM

 • Προσθήκη νέων πεδίων στην οθόνη Υποψήφιες Επαφές και δυνατότητα άμεσης κλήσης μέσω TAPI.
 • Δημιουργήθηκε διαδικασία για ενημέρωση των στοιχείων του πελάτη ή του προμηθευτή από επαφή και το αντίστροφο.
 • Δημιουργήθηκε διαδικασία μαζικής δημιουργίας πελατών, προμηθευτών από επαφή και αντίστροφα. Οι διαδικασίες βρίσκονται στις αντίστοιχες λίστες.
 • Στους πελάτες/προμηθευτές προστέθηκε λίστα τραπεζικών λογαριασμών.
 • Προσφορές πωλήσεων:Προστέθηκαν τα πεδία τρόπος πληρωμής και δόσεις τα οποία χρησιμοποιούνται και στην ηλεκτρονική πληρωμή που θα μπορεί να κάνει ο πελάτης.
 • Προσφορές πωλήσεων:Προστέθηκε δυνατότητα για online παρακολούθηση μιας προσφοράς μέσω web από τους πελάτες και πληρωμής μέσω VIVA Payments
 • Στις οθόνες πελάτης και προμηθευτής δεν υπάρχουν πλέον 2 διαφορετικά κουμπιά για τον έλεγχο ΑΦΜ(εσωτερικού, εξωτερικού). Οι δύο διαδικασίες συνχωνεύτηκαν.
 • Διορθώθηκε ο υπολογισμός του υπολοίπου μέσα στις καρτέλες πελατών/προμηθευτών. Αντί να υπολογίζει τη συνολική χρέωση/πίστωση για όλα τα έτη, υπολογίζει από την τελευταία απογραφή (Αρχική απογραφή ή απογραφή ανοίγματος χρήσης) και μετά.

ACE ERP – Αναλυσεις

 • Αλλαγή σε όλες τις αναλύσεις ώστε να εξάγουν αυτόματα την πληροφορία των περιόδων ( έτος, μήνας, τρίμηνο κτλ) χωρίς να χρειάζεται να επιλέγεται συγκεκριμένη τύπος περιόδου. Για οποιοδήποτε διάστημα τρέχει η ανάλυση παράγονται πάντα οι πληροφορίες των περιόδων.
WordPress Lightbox