Συγκριτικά

BRIDGE ANALYSIS, DESIGN AND RATING

Ολοκληρωμένη Τρισδιάστατη Ανάλυση Γεφυρών, Σχεδιασμός και Αποτίμηση
To CSiBridge είναι διαθέσιμο σε τέσσερα επίπεδα: Plus, Plus with Rating, Advanced, και Advanced with Rating
Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας Plus Plus w/ Rating Advanced Advanced w/ Rating
Ένα Παράθυρο, Πολλές Όψεις ˅ ˅ ˅ ˅
Μοντελοποίηση Plus Plus w/ Rating Advanced Advanced w/ Rating
Πρότυπες Κατασκευές ˅ ˅ ˅ ˅
Διαδραστική Βάση Δεδομένων ˅ ˅ ˅ ˅
Ομαδοποίηση ˅ ˅ ˅ ˅
Επιλογές ˅ ˅ ˅ ˅
Παραμετρική Μοντελοποίηση Γέφυρας Plus Plus w/ Rating Advanced Advanced w/ Rating
Καθολικό Μοντέλο ˅ ˅ ˅ ˅
Οδηγός Εισόδου του Μοντέλου (Bridge Wizard) ˅ ˅ ˅ ˅
Γραμμές Διάταξης ˅ ˅ ˅ ˅
Κύριος Φορέας ˅ ˅ ˅ ˅
Στηρίγματα και εγκάρσια Βάθρα-Πλαίσια ˅ ˅ ˅ ˅
Εφέδρανα και Περιοριστικοί Σύνδεσμοι ˅ ˅ ˅ ˅
Διαφράγματα ˅ ˅ ˅ ˅
Προένταση ˅ ˅ ˅ ˅
Παραμετρική Διερεύνηση ˅ ˅ ˅ ˅
Λωρίδες Κυκλοφορίας ˅ ˅ ˅ ˅
Έτοιμες Διατομές Ανωδομής ˅ ˅ ˅ ˅
Δοκοί από Δομικό Χάλυβα ˅ ˅ ˅ ˅
Κιβώτια Σκυροδέματος ˅ ˅ ˅ ˅
Προκατασκευασμένες Δοκοί μορφής I και U ˅ ˅ ˅ ˅
Πλακοδοκοί ˅ ˅ ˅ ˅
Δομικά Στοιχεία Plus Plus w/ Rating Advanced Advanced w/ Rating
Κόμβοι ˅ ˅ ˅ ˅
Πλαίσια ˅ ˅ ˅ ˅
Ιδιότητες Διατομών ˅ ˅ ˅ ˅
Τένοντες ˅ ˅ ˅ ˅
Καλώδια ˅ ˅ ˅ ˅
Κελύφη ˅ ˅ ˅ ˅
Στερεά Στοιχεία ˅ ˅ ˅ ˅
Συνδέσεις ˅ ˅ ˅ ˅
Αρθρώσεις ˅ ˅ ˅ ˅
Ελατήρια ˅ ˅ ˅ ˅
Πλαστικές Αρθρώσεις Πλαισιακών Στοιχείων     ˅ ˅
Στρωσιγενή Στοιχεία Κελύφους Κατανεμημένης Πλαστιμότητας     ˅ ˅
Μη γραμμικά στοιχεία Σύνδεσης: Στοιχεία Gap και Ελατήρια ˅ ˅ ˅ ˅
Μη γραμμικά στοιχεία Σύνδεσης: Αποσβεστήρες και Μονωτήρες     ˅ ˅
Καλώδια- Συμπεριφορά Αλυσοειδούς     ˅ ˅
Κατηγορίες Φορτίσεων Plus Plus w/ Rating Advanced Advanced w/ Rating
Φορτία Οχημάτων και Κλάσεις ˅ ˅ ˅ ˅
Πρότυπες Φορτίσεις ˅ ˅ ˅ ˅
Παραμετρική Φορτίσεις ˅ ˅ ˅ ˅
Σημειακά Γραμμικά και Επιφανειακά Φορτία ˅ ˅ ˅ ˅
Θερμοκρασιακή Φόρτιση ˅ ˅ ˅ ˅
Ανάλυση Plus Plus w/ Rating Advanced Advanced w/ Rating
Μηχανή Ανάλυσης SAPFIRETM ˅ ˅ ˅ ˅
Ιδιομορφική Ανάλυση ˅ ˅ ˅ ˅
Ιδιομορφική Ανάλυση Ritz ˅ ˅ ˅ ˅
Πολλαπλοί Επιλύτες στα 64-bit ˅ ˅ ˅ ˅
Κινητά Φορτία ˅ ˅ ˅ ˅
Φόρτιση βασισμένη στις Γραμμές Επιρροής ˅ ˅ ˅ ˅
Φόρτιση σε Πολλαπλά Βήματα ˅ ˅ ˅ ˅
Λυγισμός     ˅ ˅
Ανάλυση P-δέλτα ˅ ˅ ˅ ˅
Ανάλυση Pushover     ˅ ˅
Δυναμική Ανάλυση ˅ ˅ ˅ ˅
Ιδιομορφική Ανάλυση ˅ ˅ ˅ ˅
Φασματική Απόκριση ˅ ˅ ˅ ˅
Χρονοεξαρτώμενη Ανάλυση Κατασκευής     ˅ ˅
Φάσεις Κατασκευής     ˅ ˅
Ερπυσμός και Συρρίκνωση     ˅ ˅
Ανάλυση Σταθερής Κατάστασης ˅ ˅ ˅ ˅
Στοχευμένη Τάνυση ˅ ˅ ˅ ˅
Μη-Γραμμική Ανάλυση     ˅ ˅
Μη-Γραμμική Ανάλυση Λυγισμού     ˅ ˅
Μέθοδος Wilson FNA(Fast Nonlinear Analysis)     ˅ ˅
Ανάλυση Χρονοϊστορίας Άμεσης Ολοκλήρωσης     ˅ ˅
Μη-Γραμμικότητα Υλικού-Πλαίσια, Αρθρώσεις, Συνδέσεις     ˅ ˅
Συνδυασμοί Φορτίσεων ˅ ˅ ˅ ˅
Σχεδιασμός Plus Plus w/ Rating Advanced Advanced w/ Rating
Φέρων Οργανισμός από Δομικό Χάλυβα ˅ ˅ ˅ ˅
Φέρων Οργανισμός από Οπλισμένο Σκυρόδεμα ˅ ˅ ˅ ˅
Κατανομή των Κινητών Φορτίων ˅ ˅ ˅ ˅
Σχεδιασμός Ανωδομής ˅ ˅ ˅ ˅
Σύμμικτοι Χαλύβδινοι Δοκοί (Κανονισμοί AASHTO LRFD 2007, 2008) ˅ ˅ ˅ ˅
Προκατασκευασμένες Δοκοί μορφής I και U (Κανονισμοί AASHTO LRFD 2007, 2008) ˅ ˅ ˅ ˅
Κιβώτια Σκυροδέματος (Κανονισμοί AASHTO LRFD 2007, CSA-S6-06) ˅ ˅ ˅ ˅
Αυτοματοποιημένος Αντισεισμικός Σχεδιασμός ˅ ˅ ˅ ˅
Κατηγορία A,B,C ˅ ˅ ˅ ˅
Κατηγορία D ˅ ˅ ˅ ˅
Αποτίμηση Κατασκευής Plus Plus w/ Rating Advanced Advanced w/ Rating
Κιβώτια Σκυροδέματος (Κανονισμοί AASHTO LRFD 2005)   ˅   ˅
Προκατασκευασμένες Δοκοί μορφής I και U (Κανονισμοί AASHTO LRFD 2005)   ˅   ˅
Σύμμικτοι Χαλύβδινοι Δοκοί μορφής Ι(Κανονισμοί AASHTO MBE 2008/2010))   ˅   ˅
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Plus Plus w/ Rating Advanced Advanced w/ Rating
Παραμορφωμένη Γεωμετρία ˅ ˅ ˅ ˅
Διαγράμματα Εντατικών Μεγεθών ˅ ˅ ˅ ˅
Απόκριση Γέφυρας ˅ ˅ ˅ ˅
Επιφάνειες Επιρροής ˅ ˅ ˅ ˅
Animations ˅ ˅ ˅ ˅
Λειτουργία Εκτύπωσης ˅ ˅ ˅ ˅
Τεχνική Έκθεση Plus Plus w/ Rating Advanced Advanced w/ Rating
Δημιουργία Τεχνικής Έκθεσης ˅ ˅ ˅ ˅
Εργαλεία Plus Plus w/ Rating Advanced Advanced w/ Rating
Εργαλείο Βελτιστοποίησης Φορτίου ˅ ˅ ˅ ˅
Σχεδιαστής Διατομών ˅ ˅ ˅ ˅
Περιβάλλον Προγραμματισμού Εφαρμογών ˅ ˅ ˅ ˅
Είσοδος και Έξοδος Plus Plus w/ Rating Advanced Advanced w/ Rating
Υποστηριζόμενες Μορφές Εισαγωγής και Εξαγωγής ˅ ˅ ˅ ˅

 

ACE-Hellas S.A.

Integrated Solutions
WordPress Lightbox