Επιλογή Σελίδας

Περιγραφή

Το ACE ERP είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων που καλύπτει όλες τις ανάγκες οικονομικής και της κοστολογικής διαχείρισης κάθε σύγχρονης εταιρείας ανεξάρτητα από το μέγεθός της. Το ACE ERP eCM (e-Construction Management) είναι η εξειδικευμένη εφαρμογή για τεχνικές, κατασκευαστικές εταιρείες, μελετητές και τεχνικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, η οποία δίνει μια ολοκληρωμένη λύση στο κύκλωμα οργάνωσης και διαχείρισης των δημοσίων έργων.

Modules ACE ERP eCM

 • Μελέτη/Κοστολόγηση: Συντάσσει και εκδίδει τα τεύχη δηµοπράτησης για τους µελετητές δηµοσίων έργων και τα πρωτόκολλα νέων τιµών για τους εργολήπτες. Περιλαμβάνει τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) καθώς επίσης και την τελευταία έκδοση των ενιαίων Τιµολογίων Οικοδοµικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών, Πρασίνου, Λιµενικών, Φραγµάτων και Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών.
 • Κατασκευή: παρακολουθεί την πρόοδο του έργου και συντάσσει – ελέγχει λογαριασμούς, αναθεωρήσεις, ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, ΠΠΑΕ κλπ. Υπολογίζει τους τόκους υπερημερίας, το ποσοστό εργατικής δαπάνης και τη δαπάνη ασφάλτου. Περιλαμβάνει χρονικό προγραμματισμό.
 • ΣΑΥ/ΦΑΥ: συντάσσει και εκδίδει εύκολα και γρήγορα ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας / Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας).
 • Επιμετρήσεις: συντάσσει τις αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις σε όλα τα είδη των τεχνικών έργων. Προσφέρει πλήρη και αμφίδρομη συμβατότητα με το MS Excel.
 • Μετρήσεις από σχέδια: Προμετρήσεις – Επιμετρήσεις από διανυσματικά αρχεία – CAD (dwg, dxf κ.ά.), αρχεία pdf, αλλά και από αρχεία εικόνων – «σκαναρισμένα» σχέδια (bmp, gif, jpg κ.ά.).
 • Παρακολούθηση ΔΕ: συντάσσει τεχνικά προγράμματα, παρακολουθεί την πρόοδο των δημοσίων τεχνικών έργων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών και άλλων δράσεων. Παράγει και οργανώνει τα σχετικά έγγραφα και τις αναφορές.

Ευκολία και ταχύτητα στη χρήση

Το ACE ERP eCM είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να κερδίζετε χρόνο κατά την εκτέλεση της εργασία σας. Η ευκολία στη χρήση και το ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας βοηθούν στην άμεση προσαρμογή και ταχύτατη εκμάθηση του προγράμματος.

 • Ενιαίο, λειτουργικό και ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας.
 • Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας κάθε εφαρμογής.
 • Διαθέτει κορδέλα (Ribbon), όπως όλα τα σύγχρονα προγράμματα, όπου συγκεντρώνονται σε ένα σημείο όλες οι εντολές του προγράμματος που ισχύουν κεντρικά.
 • Μετάβαση σε οποιοδήποτε σημείο του προγράμματος με ένα κλικ.
 • Παραμετροποίηση του προγράμματος, των λειτουργιών, των οθονών και των δυνατοτήτων των χρηστών.

Γενικά χαρακτηριστικά & δυνατότητες

Τα νέα χαρακτηριστικά, όπως η δενδροειδής διάρθρωση των προϋπολογισμών, σας επιτρέπουν να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του προγράμματος και να αυξήσετε την παραγωγικότητα της εργασίας σας.

 • Δενδροειδής δομή προϋπολογισμού με εύκολη διαχείριση ομάδων και άρθρων.
 • Ελεύθερη οργάνωση σε κεφάλαια, ομάδες κλπ με δυνατότητα εκ των υστέρων τροποποίησης τους.
 • Δυνατότητα διαμόρφωσης της εμφάνισης των στηλών.
 • Αντιγραφή και επικόλληση ομάδων και άρθρων από ένα έργο ή μελέτη στο ίδιο ή σε οποιοδήποτε άλλο.
 • Πολλαπλή επιλογή άρθρων και εισαγωγή τους είτε στον προϋπολογισμό μελέτης είτε στον προϋπολογισμό κατασκευής.
 • Τα άρθρα και τα στοιχεία κόστους της μελέτης ενσωματώνονται σε αυτή και μπορείτε να τα επεξεργάζεστε ανεξάρτητα από τη βιβλιοθήκη. Δημιουργείτε αυτόνομη βιβλιοθήκη μελέτης.
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης εργασίας σε πολλά έργα.
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας ενός έργου από πολλούς χρήστες.
 • Πλήρης προσαρμογή του περιβάλλοντος εργασίας στις ανάγκες και στις προτιμήσεις του χρήστη.
 • Επισύναψη σχετικών εγγράφων σε κάθε καρτέλα ξεχωριστά με δυνατότητα αποθήκευσης στην βάση δεδομένων.
 • Υπενθυμίσεις των υποχρεώσεων ή απαιτήσεων μας με δυνατότητα επανάληψης ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία.

Ασφάλεια δεδομένων και πολλοί χρήστες

Η χρήση του MS SQL Server προσφέρει ταχύτητα, αξιοπιστία και ασφάλεια στη διαχείριση και αποθήκευση των δεδομένων σας.

 • Περιβάλλον πολλών χρηστών με διαφορετικούς κωδικούς και διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης στον καθένα.
 • Δυνατότητα δημιουργίας ρόλων με καθορισμένα δικαιώματα για ευέλικτη και ασφαλή χρήση του προγράμματος από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα.
 • Εγκατάσταση του προγράμματος σε έναν κεντρικό υπολογιστή (server) και χρήση από οποιονδήποτε άλλο με δημιουργία μιας απλής συντόμευσης.
 • Όλα τα δεδομένα (έργα, μελέτες, αρχεία άρθρων, τιμές κλπ) αποθηκεύονται σε μία γρήγορη και αξιόπιστη σχεσιακή βάση δεδομένων.
 • Εισαγωγή και εξαγωγή έργων για μεταφορά σε άλλη εγκατάσταση του ACE ERP eCM.

Αξιόπιστοι υπολογισμοί και επαγγελματική παρουσίαση

Οι υπολογισμοί είναι αξιόπιστοι και με επιπλέον δυνατότητες άμεσης προσαρμογής στη νομοθεσία ή στις δικές σας ανάγκες. Οι εκτυπώσεις έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την συμμόρφωση στα πρότυπα του νόμου αλλά και την άψογη εμφάνιση.

 • Νέο, ισχυρότερο εργαλείο διαμόρφωσης εκτυπώσεων, που δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης της μορφής τους καθώς και σχεδίασης νέων από τον χρήστη.
 • Όλα τα έντυπα εξάγονται, πλήρως μορφοποιημένα, σε Word, Excel, PDF και HTML για ενδεχόμενη επιπλέον επεξεργασία.
 • Αυτόματη προσαρμογή των οθονών αποτελεσμάτων ανάλογα με τις παραμέτρους υπολογισμών.

Το ACE ERP eCM μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να συμπληρωθεί με άλλα υποσυστήματα του ERP ανάλογα με τις ανάγκες και την εξέλιξη της επιχείρησης. Τα modules του ACE ERP περιλαμβάνουν πλήρη και λειτουργικά υποσυστήματα Λογιστηρίου, Αποθήκης, Μηχανημάτων, Συμβολαίων, Service και CRM.

Αναπτύχθηκε και λειτουργεί σε περιβάλλον Microsoft.ΝΕΤ με τη χρήση της ιδιόκτητης πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών Ace Frame-work. Υποστηρίζει πλήρως το πιο διαδεδομένο και σύγχρονο πρότυπο απεικόνισης δεδομένων XML. Η σύγχρονη αυτή τεχνολογία που χρησιμοποιείται, δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο για την καλύτερη εμπειρία του χρήστη, για μείωση του κόστους χρήσης και του χρόνου εκμάθησης, και τελικά, για την αξιοποίηση της επένδυσης και τη μεγιστοποίηση του ROI.

Οφέλη

Στην πράξη, εμφανίζεται ως μια σειρά από ευέλικτα και δυναμικά χαρακτηριστικά:

 • Ενιαίο, λειτουργικό και ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας.
 • Ευέλικτο και πλήρως παραμετρικό περιβάλλον χρήστη.
 • Δυνατότητα ανταλλαγής (εισαγωγή – εξαγωγή) στοιχείων κάθε μορφής, όπως κείμενο, xls, pdf, html, xml και άλλα.
 • Δυνατότητα εξατομικευμένης παραμετροποίησης της εμφάνισης και των λειτουργιών σε όλα τα σημεία του προγράμματος.
 • Δυνατότητα εισαγωγής, σχεδίασης και διαχείρισης από το χρήστη, φορμών, πεδίων και λειτουργιών καθώς και επισύναψη και διαχείριση εγγράφων άλλων εφαρμογών.
 • Μηχανισμός αυτόματης ενεργοποίησης και αναβάθμισης εκδόσεων μέσω Internet που εξασφαλίζει σημαντική μείωση κόστους και χρόνου.
 • Σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας με κορδέλα (ribbon) που συγκεντρώνει όλες τις βασικές εντολές στο πάνω τμήμα του προγράμματος, και ημερολόγιο για χρονοπρογραμματισμό ενεργειών, συσκέψεων και συναντήσεων.
 • Εύκολη καταχώρηση των δεδομένων σε ειδικά πεδία επιλογής και οδηγούς (wizards) για την εύκολη εκτέλεση σύνθετων λειτουργιών.
 • Πλούσια προεγκατεστημένη βιβλιοθήκη άρθρων, υλικών κ.α.
 • Γρήγορη και εύκολη εκμάθηση των προγραμμάτων, λόγω του ενιαίου περιβάλλοντος.
 • Γρήγορη και αξιόπιστη εργασία με την χρήση του Microsoft SQL Server για την αποθήκευση και διαχείριση των μελετών και των έργων.
 • Περιβάλλον πολλών χρηστών με κωδικούς και διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης για τον καθένα.
 • Εγκατάσταση του προγράμματος σε ένα μόνο υπολογιστή (server) και λειτουργία του σε όλους τους άλλους υπολογιστές του δικτύου με την δημιουργία μιας απλής συντόμευσης.
 • Φερεγγυότητα, πληρότητα, αξιοπιστία και λόγω της μεγαλύτερης εγκατεστημένης βάσης πελατών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Που Απευθύνεται

 • Κατασκευαστικές, τεχνικές και μελετητικές εταιρείες
 • Εργολήπτες και μελετητές ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
 • Τεχνικές υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Απαιτήσεις Υπολογιστή Πελάτη (Workstation) :

 • Επεξεργαστής 64-BIT
 • Μνήμη RAM 4096MΒ (ελάχιστο)
 • Διαθέσιμος χώρος στο σκλήρο δίσκο: Τουλάχιστον 2GB
 • Λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεότερο

Απαιτήσεις Κεντρικού Διακομιστή (Server) :

 • Επεξεργαστής 64-BIT
 • Μνήμη RAM 4096MΒ (ελάχιστο)
 • Διαθέσιμος χώρος στο σκλήρο δίσκο: Τουλάχιστον 20GB (εξαρτάται από το μέγεθος της βάσης)
 • Λειτουργικό σύστημα Windows 2008R2 ή νεότερο

Απαιτήσεις Βάσεων Δεδομένων (RDBMS)

Οι βάσεις δεδομένων με τις οποίες συνεργάζεται το σύστημα ACE ERP είναι οι εξής:

 • Microsoft SQL 2008 R2 ή νεότερη.

ACE-Hellas S.A.

Integrated Solutions