Select Page

ACE ERP Έκδοση 2017.2

ACE ERP Έκδοση 2017.2

Έκδοση 2017-07-11 – v2017.2

ACE ERP eCM – Γενικά

 • Σημαντικές βελτιώσεις της χρηστικότητας στην επεξεργασία των προϋπολογισμών (μελέτη, κατασκευή, ΣΑΥ, ΦΑΥ, ΠΚΤΜΝΕ).
  • Δυνατότητα επικόλλησης εργασιών και γκρουπ με παρεμβολή καθώς και γκρουπ ως κλάδος. Οι επιλογές αυτές εμφανίζονται με κλικ στα κουμπιά επικόλλησης στη λίστα εργασιών και στο δένδρο των γκρουπ.
  • Δυνατότητα μετακίνησης πολλών εργασιών μαζί με τα βέλη πάνω – κάτω του πλοηγού της λίστας. Οι εργασίες μπορεί να είναι συνεχόμενες (επιλογή πολλών με SHIFT) ή όχι (επιλογή με CTRL).
 • Αισθητή μείωση του χρόνου εκκίνησης του προγράμματος.
 • Πριν την έκδοση 2017.2 έγινε διαθέσιμος, για λήψη και εισαγωγή στο πρόγραμμα, o νέος Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών (ΦΕΚ 1746Β/19-5-2017) καθώς και οι άλλες βιβλιοθήκες που συνοδεύουν τα νέα άρθρα.
 • Δεν ήταν δυνατή η εισαγωγή έργου από εξωτερικό αρχείο στην ειδική περίπτωση που το έργο περιλάμβανε άρθρα με τιμές κατ’ αποκοπή από ομάδα που δεν υπήρχε στη βάση. Διορθώθηκε και τα συγκεκριμένα άρθρα μεταφέρονται στην ομάδα άρθρων του έργου.
 • Κατά την εισαγωγή έργου από εξωτερικό αρχείο δεν ενημερωνόταν ο πίνακας αλλαγών ΦΠΑ. Διορθώθηκε για τα αρχεία έργων που δημιουργούνται από αυτή την έκδοση και στο εξής.

ACE ERP eCM – Κατασκευή

 • Βελτιώσεις στην εμφάνιση και λειτουργικότητα των χρονοδιαγραμμάτων:
  • Στις επιλογές της Κλίμακας ημερομηνίας για τη σχεδίαση του διαγράμματος Gantt προστέθηκαν οι επιλογές Μήνας και Τρίμηνο.
  • Προστέθηκε η σχεδίαση χρονοδιαγράμματος δικτυωτής ανάλυσης (PERT) που απαιτείται σύμφωνα με το Ν4412, άρθρο 145, παρ. 3 για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000.
 • Το λεκτικό του πεδίου Κονδύλι προ ΦΠΑ όπως ορίζεται από τον χρήστη στη καρτέλα του έργου, εμφανίζεται πλέον στις οθόνες αποτελεσμάτων καθώς και στις εκτυπώσεις του ΑΠΕ.
 • Με τη δημιουργία του πρώτου λογαριασμού ο πίνακας Εγκρίσεις ενημερώνεται πλέον αυτόματα με το ποσό της αρχικής σύμβασης το οποίο προκύπτει ως το άθροισμα Σύνολο εργασιών + Απρόβλεπτα + Λογιστικό λάθος + Πρόβλεψη αναθεώρησης.
 • Εκτυπώσεις: Βελτιώσεις, διορθώσεις και νέες εκτυπώσεις
  • 101_Προϋπολογισμός: Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των ποσών σε μεταφορά και τελευταίας σελίδας.
  • 212_Πρώτη σελίδα: Αλλαγή στοίχισης στις ημερομηνίες.
  • 220, 221, 222, 223, 224 (Συνοπτική επιμέτρηση τύπου 1, 2,3,4,5): Διορθώσεις στις παραμέτρους και στην ταξινόμηση.
  • 2904_ΔΕΗ – Κύριο σώμα λογαριασμού: Βελτίωση στην εισαγωγή υπογραφών.
  • Νέα εκτύπωση 2910_Πρώτες σελίδες: Υλοποίηση πρώτων σελίδων σε μία εκτύπωση κατ’ επιλογή του χρήστη.
  • Νέα εκτύπωση 2920_Τελευταίες σελίδες: Υλοποίηση τελευταίων σελίδων σε μία εκτύπωση κατ’ επιλογή του χρήστη.
  • 502_ΠΠΑΕ ως άθροισμα συνοπτικών επιμετρήσεων: Προσθήκη παραμέτρου για εκτύπωση υπερσυμβατικής ποσότητας.
  • 522_ΕΑΕ ως άθροισμα ΠΠΑΕ και Επιμετρήσεων: Το ποσό σε μεταφορά είναι το ολικό και όχι το εγκεκριμένο.
  • 551_Γενικός πίνακας ποσοτήτων: Ήταν απενεργοποιημένη η σελιδοποίηση. Διορθώθηκε.
  • 561_Αναλυτική επιμέτρηση εργασιών: Αλλαγή στο πεδίο του συνόλου των σελίδων.

ACE ERP eCM – Μελέτη

 • Νέα δυνατότητα Έλεγχος Ομαλότητας στο υποσύστημα Μελέτη για τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών που υποβάλλονται σε ένα διαγωνισμό έργου με επί μέρους ποσοστά εκπτώσεων. Δίνεται η δυνατότητα τήρησης αρχείου εργοληπτών και εταιρειών καθώς και ορισμού ενός ή περισσοτέρων διαγωνισμών. Για κάθε συμμετέχοντα απαιτείται μόνο η καταχώρηση της έκπτωσης σε κάθε ομάδα του προϋπολογισμού μελέτης του έργου. Μετά τον υπολογισμό οι μελέτες χαρακτηρίζονται ως ομαλές ή μη και τα αποτελέσματα εμφανίζονται άμεσα στην οθόνη ή σε αναλυτική εκτύπωση προσφοράς ανά συμμετέχοντα.
 • Νέα δυνατότητα σύνταξης, υπολογισμού και εκτυπώσεων μελετών μικτών συμβάσεων. Αντιμετωπίζονται έτσι μελέτες που ο προϋπολογισμός τους περιέχει δύο ή περισσότερα είδη συμβάσεων (έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες) (Ν4412/2016, άρθρο 4) και επίσης μπορεί να είναι αναλυτικός ή να περιλαμβάνει κατ’ αποκοπή τίμημα για ολόκληρο το έργο ή τμήματά του (Ν4412/2016, άρθρο 53, παρ. 7 (στ)).
 • Υπάρχει πλέον δυνατότητα αντιγραφής προϋπολογισμού μελέτης από άλλο έργο. Μαζί με τον προϋπολογισμό αντιγράφονται και οι παράμετροι (τιμαριθμική, ημερομηνία έκδοσης) και με τον πρώτο υπολογισμό εκτελείται αυτόματα και επικαιροποίηση της μελέτης. Όταν υπάρχει ανάγκη συχνής αναπαραγωγής όμοιων μελετών αυτή η μέθοδος είναι προτιμότερη από την αντιγραφή ολόκληρου του έργου.
 • Από αυτή την έκδοση τα άρθρα και υλικά των έργων είναι πάντοτε ξεκλείδωτα ανεξάρτητα από την κατάσταση του άρθρου (επίσημου ή χρήστη) όταν έγινε η εισαγωγή του στο έργο. Στις καρτέλες αυτών των άρθρων έχουν, επίσης, απενεργοποιηθεί και οι διαδικασίες Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα. Εκτιμάται ότι η συμπεριφορά αυτή διευκολύνει τους χρήστες και επιπλέον είναι πιο συνεπής, εφόσον ο χρήστης που εργάζεται σε ένα έργο πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του.
 • Με τη διαγραφή ενός ΠΚΤΜΝΕ, τα άρθρα του δεν εμφανιζόταν στα άρθρα του έργου. Τώρα, πριν τη διαγραφή του ΠΚΤΜΝΕ εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα και μετά τη διαγραφή τα άρθρα διατηρούνται μέσα στο έργο, χωρίς βέβαια την αναφορά στο ΠΚΤΜΝΕ που έχει διαγραφεί.
 • Δεν ήταν δυνατή η εισαγωγή έργου από εξωτερικό αρχείο στην ειδική περίπτωση που το έργο περιλάμβανε άρθρα από ομάδα στην οποία ο χρήστης που έκανε την εισαγωγή δεν είχε δικαιώματα πρόσβασης. Διορθώθηκε και το έργο εισάγεται πάντοτε, ανεξάρτητα από δικαιώματα του χρήστη στις ομάδες των άρθρων.
 • Η επικαιροποίηση των μελετών δεν ήταν πλήρης στην ειδική περίπτωση που περιείχε σχετικά άρθρα με ανάλυση η οποία περιλάμβανε επίσημα άρθρα ως βοηθητικά. Διορθώθηκε και πλέον τα βοηθητικά επίσημα άρθρα που τυχόν περιλαμβάνει η μελέτη επικαιροποιούνται όπως και τα άλλα.
 • Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις η επανεισαγωγή άρθρων από τη βιβλιοθήκη σε προϋπολογισμό μελέτης δεν αντικαθιστούσε όλα τα στοιχεία του άρθρου που τυχόν είχαν μεταβληθεί στη μελέτη. Διορθώθηκε.
 • Το κείμενο του τιμολογίου μελέτης στην Καρτέλα έργου / Περιγραφές χανόταν χωρίς προειδοποίηση κατά την αλλαγή από μία κατηγορία έργων σε άλλη. Τώρα, πριν την αλλαγή της κατηγορίας, εμφανίζεται προειδοποίηση και δίνεται δυνατότητα αποθήκευσης του κειμένου σε εξωτερικό αρχείο rtf.
  • 101_Προϋπολογισμός Μελέτης ή Προσφοράς: Υλοποίηση μικτών συμβάσεων και βελτιώσεις εμφάνισης.
  • 102_Προμέτρηση: Διορθώσεις στη μορφοποίηση.
  • 103_Εντυπο προσφοράς: Υλοποίηση μικτών συμβάσεων και βελτιώσεις εμφάνισης και μορφοποίησης.
  • 104_Συνοπτκός προϋπολογισμός μελέτης: Διορθώσεις στη μορφοποίηση.
  • 121_Βασικές τιμές μελέτης: Διόρθωση ταξινόμησης.
  • Νέα εκτύπωση 201_Ομαλότητα με Επί Μέρους Ποσοστά: Πίνακας συμμετεχόντων σε δημοπρασία κατά επωνυμία ή ποσό προσφοράς ή μέση έκπτωση. Αναλυτική εκτύπωση προσφοράς ανά συμμετέχοντα.

ACE ERP eCM – ΣΑΥ – ΦΑΥ

 • Η αντιγραφή – επικόλληση στο ΣΑΥ ήταν δυνατή για τα γκρουπ και όχι στη λίστα εργασιών. Ενεργοποιήθηκε παντού και επιπλέον υπάρχει τώρα δυνατότητα επικόλλησης με παρεμβολή.
 • Στις βιβλιοθήκες ΣΑΥ-ΦΑΥ δεν ήταν δυνατή η προσθήκη νέα εγγραφής όταν η λίστα των εργασιών ΣΑΥ ήταν άδεια. Διορθώθηκε.

ACE ERP eCM – Αναλυτικές επιμετρήσεις

 • Μικροβελτιώσεις εμφάνισης στα μέτωπα και τα φύλλα επιμέτρησης.
 • Στην προηγούμενη έκδοση είχε απενεργοποιηθεί η δυνατότητα επικόλλησης κελιών από ένα φύλλο επιμέτρησης σε άλλο. Διορθώθηκε.

ACE ERP eCM – Παρακολούθηση ΔΕ

 • Βελτιώσεις στις εκτυπώσεις του υποσυστήματος “”Παρακολούθηση ΔΕ”
  • Οι τίτλοι έργων και γενικά τα μεγάλα κείμενα εμφανίζονται σε όσες γραμμές χρειάζεται και χωρίς να κόβονται.
  • Όπου υπάρχει παραμετρικό κείμενο (πχ όνομα σύμβασης) εμφανίζεται τώρα η σωστή τιμή του πεδίου.
  • Όπου υπάρχουν τιμές πεδίων αναφοράς (lookup) εμφανίζεται πλέον το σωστό κείμενο και όχι αριθμητική τιμή.
  • Σε όλα τα ημερομηνιακά πεδία, αν δεν έχει δοθεί τιμή εμφανίζεται κενό πεδίο αντί 1/1/1900 που εμφανιζόταν σε μερικά ως τώρα.
  • Νέα εκτύπωση “1090 Συμμετέχοντας σε επιτροπές” που τυπώνει τα στοιχεία των επιτροπών που συμμετέχουν ένας ή περισσότεροι εργαζόμενοι με φιλτράρισμα ανά είδος και κατάσταση έργου.
 • Λειτουργικές βελτιώσεις στη λίστα έργων του Τεχνικού προγράμματος
  • Με διπλό κλικ σε μια γραμμή ανοίγει η καρτέλα του αντίστοιχου έργου.
  • Στον επιλογέα έργου/ων για προσθήκη στη λίστα έργων του ΤΠ φαίνεται τώρα και ο κωδικός του έργου.
  • Στη γραμμή φίλτρων, το πεδίο Περιγραφή λειτουργεί πλέον ως φίλτρο αναζήτησης όπως και οι υπόλοιπες στήλες.
  • Στα διαθέσιμα για εμφάνιση πεδία της λίστας προστέθηκαν τα Περιφέρεια, Περιφερειακή ενότητα, Δήμος και Δημοτική ενότητα.”
 • Αυτόματη διόρθωση ορισμένων πεδίων που προήλθαν από την εισαγωγή των στοιχείων του υποσυστήματος από βάσεις του ePolis.

ACE ERP – Γενικά

 • Κατά την εξαγωγή των pivot tables απεικονίζονται πλέον και οι επικεφαλίδες των στηλών.

ACE ERP – Λογιστήριο

 • Βελτίωση της εκτύπωσης Ανάλυση Λογαριασμού και επαναφορά της επιλογής Ανάλυση ανά έργα/κέντρα κόστους.
 • Διόρθωση της αποθήκευσης παραμετροποίησης στην οθόνη της ΜΥΦ. Δεν αποθήκευε παραμετροποίηση για τα τιμολόγια αγορών και τα πιστωτικά τιμολόγια.
 • Βελτιστοποίηση ταχύτητας στην εκτύπωση Καρτέλα λογαριασμού λογιστικής.

ACE ERP – Αποθήκη

 • Στις εκτυπώσεις Κόστος Ειδών και Ανάλυση Κόστους Ειδών δεν λαμβάνονται υπόψη οι απογραφές κλεισίματος.
 • Στις ενδοδιακινήσεις, ως προεπιλεγμένη τιμή μονάδος των ειδών, έρχεται η μέση τιμή της τελευταίας αποτίμησης. Στη περίπτωση της μεταφοράς ειδών, ως προεπιλεγμένη τιμή εμφανίζεται η μέση τιμή του είδους σε μεταφορά.
 • Κατά τον υπολογισμό της τελευταίας τιμής αγοράς με επιβάρυνση, λαμβάνονται υπόψη και τα παραστατικά εξόδων, εφόσον υπάρχει σύνδεση με παραστατικό αγοράς.

ACE ERP – CRM / Συναλλασσόμενοι / Εργαζόμενοι

 • Δημιουργία νέας εκτύπωσης με πληροφορίες σχετικά με την συσχέτιση επαφών με ανταγωνιστική ομάδα.
 • Δόθηκε στην εκτύπωση Ανάλυση επαφών νέα δυνατότητα, σχετικά με την εύρεση σχολίων ενός αρχείου επικοινωνίας.
 • Επανασχεδιασμός του αλγορίθμου για τον υπολογισμό των αθροισμάτων, στις εκτυπώσεις Ανάλυση πελατών και Ανάλυση Προμηθευτών.
 • Αλλαγή στη διαδικασία της αυτόματης ενημέρωσης των τιμοκαταλόγων έτσι ώστε να υποστηρίζεται και η μαζική ενημέρωση του ποσοστού έκπτωσης.
 • Διόρθωση στη διαδικασία της ανανέωσης στην οθόνη Πληρωμές Υπαλλήλων.
 • Βελτίωση στην εκτύπωση Καρτέλα Προμηθευτή – Ανάλυση, αναφορικά με τη παραμετροποίηση των στηλών.

ACE ERP – Πάγια

 • Διόρθωση στο τρόπο απεικόνισης των βελτιώσεων στις εκτυπώσεις Μητρώο παγίων και Μητρώο παγίων σε excel. Δόθηκε δυνατότητα για αναλυτικότερη απεικόνιση των πωληθέντων παγίων στις εν λόγω εκτυπώσεις.

ACE ERP – Εμπορικό Κύκλωμα

 • Νέος τρόπος υπολογισμού του ποσοστού επιβάρυνσης σε φάκελο εισαγωγής. Το ποσοστό υπολογίζεται είτε από τον τύπο (Κ.Α. Επιβαρύνσεων)/(Κ.Α. Τιμολογίων) είτε από τον τύπο (Κ.Α. Επιβαρύνσεων)/(Κ.Α. Επιβαρύνσεων + Κ.Α. Τιμολογίων). Ως προεπιλεγμένος ορίζεται ο δεύτερος τρόπος.
 • Αυτόματη ανανέωση της σειράς του παραστατικού μετά από αλλαγή του τύπου παραστατικού.
 • Δημιουργία διαδικασίας για την ανανέωση των επιβαρύνσεων που προκύπτουν από παραστατικό εξόδων, όταν αλλάξει το παραστατικό αγορών που έχει συνδεθεί στο συγκεκριμένο έξοδο.
 • Βελτίωση της διαδικασία γρήγορης καταχώρησης Δελτίων Αποστολής. Κατά την αλλαγή έργου στη λίστα, εμφανίζεται ως προεπιλογή η πρώτη αποθήκη του συγκεκριμένου έργου.
 • Δυνατότητα καταχώρησης παραστατικών παραγγελιών και παραστατικών προσφορών σε κλειστή περίοδο.
 • Κατά τη διαδικασία του μετασχηματισμού παραστατικών, οι γραμμές με ίδια δεδομένα, θα μετασχηματίζονται σε μία γραμμή.
 • Αλλαγή στην διαδικασία υπολογισμού διπλών εκπτώσεων στα παραστατικά πωλήσεων και αγορών.

ACE ERP – Ταμείο – Επιταγές

 • Βελτιστοποίηση στη διαδικασία αναζήτησης επιταγής με βάση το ποσό.

ACE ERP – Μηχανήματα

 • Στα Δελτία μηχανημάτων δόθηκε η δυνατότητα για επιλογή οποιουδήποτε κέντρου κόστους, όταν το Κοστολογικό μοντέλο στο header είναι κενό.

 

WordPress Lightbox